Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu Wydział Legalizacji -

Wydział Legalizacji

Wydział Legalizacji

Autor : Alicja Łaptaszyńska

Legalizujemy taksometry i taksometry elektroniczne, wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III i IIII, wagi automatyczne, odważniki kl. dokł. M1 i kl. dokł. M2, gęstościomierze zbożowe użytkowe 1/4 l.

mgr Alicja Łaptaszyńska - p.o. naczelnik
tel. +48 71 35 80 215,  fax +48 71 355 28 25

e-mail:  alicja.laptaszynska@poczta.gum.gov.pl

Punkt Obsługi Klienta:
Julia Szymczak - st. legalizator
tel. +48 71 35 80 208,  fax +48 71 355 28 25

e-mail:  legalizacja.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

Legalizujemy:

  • taksometry i taksometry elektroniczne,
  • wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III i IIII,
  • wagi automatyczne,
  •  odważniki klasy dokładności M1 od 1 mg do 200 g i klasy dokładności M2 od 1 g do 20 kg,
  • gęstościomierze zbożowe użytkowe 1/4 l.

 

Obszar działania:

Powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, miasto na prawach powiatu: Wrocław.

 

 

Zadania:

 

Do zadań Wydziału Legalizacji należy m.in.:

 

-  legalizacja i wzorcowanie przyrządów pomiarowych;

-  wykonywanie innych prac metrologicznych zgodnie z kompetencjami i możliwościami technicznymi;

-  sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy Prawo o miarach;

-  udzielanie konsultacji i prowadzenie doradztwa technicznego w zakresie doboru i stosowania przyrządów pomiarowych;

-  prowadzenie polityki informacyjnej;

-  współpraca z innymi organami administracji publicznej.

 

 

Sprawy, które można załatwić w Urzędzie:

 

1. Legalizacja:

 

Legalizacja ponowna taksometru dokonywana jest na wniosek użytkownika, wykonawcy naprawy lub instalacji taksometru lub taksometru elektronicznego.

Wzór wniosku o dokonanie legalizacji dostępny jest poniżej w dziale „Do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu. Do wniosku należy dołączyć poprzednie świadectwo legalizacji ponownej taksometru. W trakcie czynności legalizacyjnych należy mieć przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu.

Termin legalizacji należy ustalić osobiście lub telefonicznie w Punkcie Obsługi Klienta.

 

Taksometr powinien być zgłoszony do legalizacji ponownej:

- przed upływem okresu ważności poprzedniej legalizacji ponownej;

- w przypadku zmiany miejsca instalacji (dotyczy samochodu);

- w przypadku uszkodzenia cech zabezpieczających naniesionych podczas legalizacji;

- po zainstalowaniu w taksówce (dla nowego taksometru);

 

Okresy ważności legalizacji taksometrów i taksometrów elektronicznych:

Okres ważności legalizacji ponownej taksometrów i taksometrów elektronicznych wynosi 25 miesięcy.

 

Sposób obliczania okresu ważności legalizacji ponownej taksometrów i taksometrów elektronicznych.

 

Dowodem legalizacji ponownej taksometrów i taksometrów elektronicznych jest świadectwo legalizacji ponownej.

 

Legalizacja traci ważność w przypadku:

- stwierdzenia, że przyrząd pomiarowy przestał spełniać wymagania;

- uszkodzenia przyrządu pomiarowego;

- uszkodzenia albo zniszczenia cechy zabezpieczającej;

- zmiany miejsca instalacji taksometru.

 

Taksometry wprowadzone do użytkowania po dokonaniu oceny zgodności sprawdzamy w celu legalizacji na poniższym stanowisku pomiarowym:

 

Włączony laptop leży przed metalowym stelażem, na którym zamontowane są przyrządy pomiarowe do sprawdzania taksometrów

 

Taksometry elektroniczne zgłoszone do legalizacji w przypadku zmiany samochodu lub z uszkodzoną cechą zabezpieczającą sprawdzamy w celu legalizacji na poniższym stanowisku pomiarowym:

Drukarka termiczna, taksometr i tester taksometrów połączone przewodami podczas sprawdzania poprawności urządzenia

 

Taksometry i taksometry elektroniczne zainstalowane w taksówce sprawdzamy na bazie drogowej.

 

 

 

Legalizacja ponowna wag nieautomatycznych dokonywana jest na wniosek użytkownika, wykonawcy naprawy lub instalacji wag.

Wzór wniosku o dokonanie legalizacji dostępny jest poniżej w dziale „Do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu.

Termin odbioru sprawdzonych wag ustalany jest podczas składania wniosku o dokonanie legalizacji.

 

Wagi nieautomatyczne powinny być zgłoszony do legalizacji ponownej:

- przed upływem okresu ważności poprzedniej legalizacji ponownej albo oceny zgodności;

- w przypadku uszkodzenia cechy legalizacji lub cech zabezpieczających naniesionych podczas legalizacji;

- w przypadku uszkodzenia oznaczeń lub cech zabezpieczających naniesionych podczas dokonywania oceny zgodności;

- w przypadku zmiany miejsca instalacji lub użytkowania, w którym była dokonana ocena zgodności albo legalizacja (dotyczy wag fundamentowanych);

- po naprawie.

 

Okresy ważności legalizacji lub oceny zgodności wag nieautomatycznych:

Okres ważności legalizacji ponownej wag nieautomatycznych wynosi 25 miesięcy.

 

Sposób obliczania okresu ważności legalizacji ponownej wag nieautomatycznych.

 

Dowodem legalizacji ponownej wag nieautomatycznych jest cecha legalizacji lub świadectwo legalizacji ponownej.

 

Okres ważności dowodów oceny zgodności wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności wynosi 2 lata. Termin liczy się od pierwszego dnia grudnia roku, którego oznaczenie zostało naniesione na przyrządzie podczas dokonywania oceny zgodności (art. 8k ust. 3 ustawy Prawo o miarach).

 

Legalizacja traci ważność w przypadku:

- stwierdzenia, że przyrząd pomiarowy przestał spełniać wymagania;

- uszkodzenia przyrządu pomiarowego;

- uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej;

- zmiany miejsca instalacji lub użytkowania przyrządu pomiarowego, w którym legalizacja była wykonana.

 

Wagi zgłaszane do legalizacji powinny być nieuszkodzone, kompletne i czyste.

 

Wagi o obciążeniu maksymalnym do 3000 kg sprawdzane są w siedzibie Urzędu (w uzasadnionych przypadkach czynności legalizacyjne mogą być przeprowadzone w miejscu użytkowania wag).

Wagi o obciążeniu maksymalnym powyżej 3000 kg sprawdzane są w miejscu zainstalowania lub użytkowania.

 

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III i IIII sprawdzamy w celu legalizacji w siedzibie urzędu na poniższym stanowisku pomiarowym:

 

Na stole leżą dwie wagi. Na jedną z nich pracownik kładzie odważnik podczas sprawdzania wagi.

 

Wagi nieautomatyczne zainstalowane u użytkownika sprawdzamy w miejscu instalacji.

 

  • Wag automatycznych: dla pojedynczych ładunków, odważających, porcjujących, przenośnikowych, wagonowych:

 

Legalizacja ponowna wag automatycznych dokonywana jest na wniosek użytkownika, wykonawcy naprawy lub instalacji wag.

Wzór wniosku o dokonanie legalizacji dostępny jest poniżej w dziale „Do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu.

Termin legalizacji należy ustalić osobiście lub telefonicznie w Punkcie Obsługi Klienta.

 

Wagi automatyczne powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej:

- przed upływem okresu ważności poprzedniej legalizacji ponownej albo oceny zgodności;

- w przypadku uszkodzenia cechy legalizacji lub cech zabezpieczających naniesionych podczas legalizacji;

- w przypadku uszkodzenia oznaczeń lub cech zabezpieczających naniesionych podczas dokonywania oceny zgodności;

- w przypadku zmiany miejsca instalacji lub użytkowania, w którym była dokonana ocena zgodności albo legalizacja;

- po naprawie.

 

Wagi automatyczne sprawdzane są w miejscu zainstalowania.

 

Okresy ważności legalizacji lub oceny zgodności wag automatycznych:

Okres ważności legalizacji ponownej wag automatycznych wynosi 25 miesięcy (z wyjątkiem wag automatycznych wagonowych, których okres ważności legalizacji ponownej wynosi 13 miesięcy).

 

Sposób obliczania okresu ważności legalizacji ponownej wag automatycznych.

 

Dowodem legalizacji ponownej wag automatycznych jest cecha legalizacji lub świadectwo legalizacji ponownej.

 

Okres ważności dowodów oceny zgodności wag automatycznych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności wynosi 2 lata (z wyjątkiem wag automatycznych wagonowych, których okres ważności oceny zgodności wynosi 1 rok). Termin liczy się od pierwszego dnia grudnia roku, którego oznaczenie zostało naniesione na przyrządzie podczas dokonywania oceny zgodności (art. 8k ust. 3 ustawy Prawo o miarach).

 

Legalizacja traci ważność w przypadku:

- stwierdzenia, że przyrząd pomiarowy przestał spełniać wymagania;

- uszkodzenia przyrządu pomiarowego;

- uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej;

- zmiany miejsca instalacji lub użytkowania przyrządu pomiarowego, w którym legalizacja była wykonana.

 

 

  • Odważników klasy dokładności M1 od 1 mg do 200 g i klasy dokładności M2 od 1 g do 20 kg:

 

Legalizacja ponowna odważników dokonywana jest na wniosek użytkownika lub wykonawcy naprawy.

Wzór wniosku o dokonanie legalizacji dostępny jest poniżej w dziale „Do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu.

Termin odbioru sprawdzonych odważników ustalany jest podczas składania wniosku o dokonanie legalizacji.

 

Odważniki powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej:

- przed upływem okresu ważności poprzedniej legalizacji ponownej;

- w przypadku uszkodzenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej;

Odważniki zgłaszane do legalizacji powinny być nieuszkodzone i czyste.

 

Okresy ważności legalizacji odważników klasy dokładności M1 i M2:

Okres ważności legalizacji ponownej odważników klasy dokładności M1 i M2 wynosi 3 lata.

 

Sposób obliczania okresu ważności legalizacji ponownej odważników.

 

Dowodem legalizacji odważników klasy dokładności M1 i M2 jest cecha legalizacji.

 

Legalizacja traci ważność w przypadku:

- stwierdzenia, że przyrząd pomiarowy przestał spełniać wymagania;

- uszkodzenia przyrządu pomiarowego;

- uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej.

 

Odważniki sprawdzane są w siedzibie Urzędu.

 

Odważniki klasy dokładności M1 i M2 sprawdzamy w celu legalizacji na poniższym stanowisku pomiarowym:

Siedzący przy blacie pracownik sprawdza odważnik

  • Gęstościomierzy zbożowych użytkowych 1/4 l;

Legalizacja ponowna gęstościomierzy zbożowych użytkowych dokonywana jest na wniosek użytkownika lub wykonawcy naprawy gęstościomierzy zbożowych 1/4 l.

Wzór wniosku o dokonanie legalizacji dostępny jest poniżej w dziale „Do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu.

Termin odbioru sprawdzonych gęstościomierzy zbożowych 1/4 l ustalany jest podczas składania wniosku o dokonanie legalizacji.

 

Gęstościomierze zbożowe 1/4 l powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej:

- przed upływem okresu ważności poprzedniej legalizacji ponownej;

- w przypadku uszkodzenia cech legalizacji lub cech zabezpieczających;

- po naprawie.

Gęstościomierze zbożowe 1/4 l zgłaszane do legalizacji powinny być nieuszkodzone i czyste.

 

Okresy ważności legalizacji gęstościomierzy zbożowych użytkowych 1/4 l:

Okres ważności legalizacji gęstościomierzy zbożowych użytkowych wynosi 2 lata.

 

Sposób obliczania okresu ważności legalizacji ponownej gęstościomierzy zbożowych użytkowych 1/4 l.

 

Dowodem legalizacji gęstościomierzy zbożowych użytkowych jest cecha legalizacji lub świadectwo legalizacji.

 

Legalizacja traci ważność w przypadku:

- stwierdzenia, że przyrząd pomiarowy przestał spełniać wymagania;

- uszkodzenia przyrządu pomiarowego;

- uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej.

 

Gęstościomierze zbożowe użytkowe 1/4 l legalizujemy na stanowisku pomiarowym w siedzibie urzędu.

 

 

 

 

2. Wzorcowanie wzorców masy klasy dokładności M1 25 kg.

 

Otrzymanie duplikatu świadectwa legalizacji przyrządu pomiarowego.

Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa legalizacji przyrządu pomiarowego zalegalizowanego w Wydziale Legalizacji Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu.

 

 

Do pobrania:

Cennik legalizacji

Cennik wzorcowania

Wzór wniosku o legalizację

Zlecenie usługi wzorcowania

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 24.03.2017
Data modyfikacji : 14.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alicja Łaptaszyńska WL OUM Wrocław
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RA OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry