Oferty pracy

Ogłoszenie nr 129457, wynik naboru

Autor : Iwona Wojdat

Starszy legalizator, Wrocław

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 129457 z dnia 31 października 2023 r.
DATA OGŁOSZENIA 31 października 2023 r.
DATA WYNIKU 08 grudnia 2023 r.

Nazwa stanowiska:
starszy legalizator
Nazwa urzędu
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Adres urzędu:
ul.Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Paweł Sitarz Wrocław

 
 
 
 
 
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
53-647 Wrocław ul.Młodych Techników 61/63
 
Ogłoszenie nr 129457 / 31.10.2023
Dołącz do nas jako:

starszy legalizator

Do spraw: sprawdzania i nadzoru przyrządów pomiarowych Laboratorium Masy i Długości
 
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
 
Umowa na czas
określony (np. projektu)
 
 
Czym będziesz się zajmować
 
Osoba na tym stanowisku:
 • Legalizuje przyrządy pomiarowe
 • Sprawuje nadzór nad przepisami ustawy Prawo o miarach
 • Uczestniczy w kontrolach podmiotów stosujących przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej
 • Wzorcuje przyrządy pomiarowe
 • Realizuje czynności wynikające z funkcjonującego w urzędzie systemu zarządzania
 • Prowadzi prace administracyjno-biurowe
Kogo poszukujemy
 
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne, elektroniczne, elektryczne)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne (mechaniczne,elektryczne, elektroniczne, elektryczne)
 • Doświadczenie zawodowe metrologii lub staż w administracji publicznej
 • Podstawowa wiedza na temat przyrzaąów pomiarowych w dziedzinie masy i długości
 • Prawo jakzdy kat.B
Co oferujemy
 
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 
Warunki pracy
 
Dodatkowe informacje
 
 

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 

Aplikuj

do 14 listopada 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 129457"
na adres:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul.Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
713940220
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 14.11.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu ul. Młodych Techników 61/63 53-647 Wrocław
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Informacja o wynikach naboru ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata zostanie zamieszczona na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji publicznej Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń
 

Metadane

Data publikacji : 31.10.2023
Data modyfikacji : 08.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Wojdat RK
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry