Oferty pracy

Oferta pracy 110801, wynik naboru

Autor : Jolanta Majewska

Starszy Inspektor Do spraw: ds. bhp i p.poż. stanowisko ds. bhp i poż. Wrocław

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 110801 z dnia 19 listopada 2022 r.
DATA OGŁOSZENIA
19 listopada 2022
DATA WYNIKU
04 stycznia 2023
STATUS koniec naboru
Nazwa stanowiska:
starszy inspektor
Nazwa urzędu
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Adres urzędu:
ul.Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Grażyna Cholaszczyńska Kiełczów

 

 

 

 

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
53-647 Wrocław ul. Młodych Techników 61/63

Ogłoszenie nr 110801 / 19.11.2022
Starszy Inspektor
Do spraw: ds. bhp i p.poż. stanowisko ds. bhp i poż.
administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Umowa na czas określony
(np. projektu)
Nabór zdalny
Liczba stanowisk 1
Wymiar etatu 1/2
Status nabór w toku
Miejsce pracy Wrocław ul. Młodych Techników 61/63
Ważne do 30 listopada 2022 r.

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
Organizuje i przeprowadza szkolenia wstępne i okresowe w zakresie bhp i p.poż.
Bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z
badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz sporządza dokumentację powypadkową z wypadków przy pracy
Dokonuje ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
Nadzoruje i organizuje badania lekarskie dla pracowników,
Opracowuje procedury, instrukcje oraz inne dokumenty regulujące problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy,
Analizuje i zgłasza wnioski dotyczące wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy,
Nadzoruje stan zabezpieczenia bhp i p.poż oraz planuje wyposażenie budynków i pomieszczeń w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe.

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe co najmniej 4 lata na stanowisku bhp i p.poż.,
szkolenia z zakresu bhp i p.poż..,
uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej,
biegła znajomość przepisów bhp i p.poż., kodeksu pracy, rozporządzeń w zakresie bhp, i p.poż.

Umiejętność pracy w zespole,
rzetelność i terminowość,
umiejętność współpracy,
dyspozycyjność,
organizacja pracy własnej
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe
studia podyplomowe w zakresie bhp i p.poż.
praca w administracji państwowej,
Co oferujemy
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
stabilne warunki zatrudnienia
otwarte i przyjazne środowisko pracy
możliwość osobistego rozwoju zawodowego
dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pakiet świadczeń socjalnych
możliwość wykupienia dodatkowego grupowego ubezpieczenia pracowniczego

Dostępność
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca wykonywana jest w siedzibie Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu oraz na obszarze działania Wydziałów Zamiejscowych. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka,dokumentów, telefon. W budynku jest winda osobowa, brak podjazdów dla wózków
inwalidzkich. Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

Dodatkowe informacje
Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie
podałeś adresu e-mail).
Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych
dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich). Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których
wymagamy lub zalecamy.
Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Pracę możesz rozpocząć od: 2023-01-02

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu
pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu
pracy

Aplikuj do: 30 listopada 2022
Aplikuj mailowo na adres: kadry.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 110801 /
19.11.2022.
Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 110801" na adres: Okręgowy Urząd Miar
we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
Dokumenty należy przesyłać na ww. adres lub przez ePUAP lub na adres e-mailowy
kadry.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 71 35 80 220
lub mailowego na adres: kadry.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl
Więcej o pracy na stronie urzędu: https://wroclaw.gum.gov.pl/
Dokumenty należy złożyć do: 30.11.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator danych i kontakt do niego: Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu ul. Młodych Techników 61/63 53-647 Wrocław
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Informacja o wynikach naboru ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata zostanie zamieszczona na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji publicznej Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o
archiwizacji
Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,5. 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz 3. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Metadane

Data publikacji : 18.11.2022
Data modyfikacji : 04.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Majewska RK
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry