Oferty pracy

Oferta pracy 107440, wynik naboru

Autor : Iwona Wojdat

Referent, POK WUM, Wrocław

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 107440 z dnia 04 października 2022 r.
DATA OGŁOSZENIA
04 października 2022
DATA WYNIKU
04 stycznia 2023
STATUS koniec naboru
Nazwa stanowiska:
referent
Nazwa urzędu
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Adres urzędu:
ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Agnieszka Kędzierska Wrocław

 

 

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

53-647 Wrocław ul.Młodych Techników 61/63

Ogłoszenie nr 107440 / 04.10.2022

Referent

Do spraw: obsługi klienta Punkt Obsługi Klienta, Wydział Usług Metrologicznych

#administracja publiczna #metrologia

Pierwszeństwo dla osób z

niepełnosprawnościami

Umowa na czas określony

(np. projektu)

Nabór zdalny

Liczba stanowisk

1

Wymiar etatu

1/1

Status

nabór w toku

Miejsce pracy

Wrocław

ul.Młodych

Techników 61/63

Ważne do

18 października

2022 r.

Wynagrodzenie

zasadniczne

około 3500,00 zł

brutto

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

Przyjmuje i wydaje przyrządy pomiarowe dostarczone przez klientów,

Rejestruje wnioski o wykonanie czynności metrologicznych (m. in. legalizacji i wzorcowania),

Obsługuje platformę elektroniczną Świteź w zakresie obsługi klientów wydziału,

Sporządza sprawozdania i zestawienia,

Wystawia faktury za wykonane usługi,

Pobiera płatności za wykonane usługi (w gotówce lub kartą),

Prowadzi telefoniczną i mailową obsługę klientów (wymiana korespondencji dotycząca zgłoszonych wniosków i zleceń),

Współpracuje z kierownikami laboratoriów,

Współpracuje z firmami kurierskimi (zlecanie przesyłek, przyjmowanie i przygotowywanie do wysyłki paczek z

przyrządami pomiarowymi),

Uczestniczy w transporcie przyrządów do Głównego Urzędu Miar.

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

Wykształcenie: średnie techniczne,

Systematyczność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,

Odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji,

Zdolność analitycznego myślenia,

Umiejętność pracy w zespole,

Biegła znajomość pakietu MS Office,

Odporność na stres,

Dyspozycyjność (raz na miesiąc wyjazdy do GŁównego Urzędu Miar)

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

Wykształcenie: wyższe techniczne.

Doświadczenie zawodowe w metrologii.

Wiedza w zakresie obsługi i działania baz danych oraz EZD,

Znajomość przepisów ustawy Prawo o miarach oraz aktów wykonawczych do niej,

Znajomość języka angielskiego,

Znajomość systemów zarządzania wg norm ISO 9001 i ISO/IEC 17025,

Prawo jazdy kat. B.

Co oferujemy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

stabilne warunki zatrudnienia

otwarte i przyjazne środowisko pracy

możliwość osobistego rozwoju zawodowego

dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od

udokumentowanego stażu pracy

dodatkowe wynagrodzenie roczne

pakiet świadczeń socjalnych

możliwość wykupienia dodatkowego grupowego ubezpieczenia pracowniczego

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu

potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był

mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w siedzibie Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu. Współpraca z klientem zewnętrznym.

Wysiłek fizyczny przy wykonywaniu czynnosci przyjmowania i wydawania przyrządów pomiarowych.Na stanowisku pracy

używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka,niszczarka dokumentów,telefon. W

budynku jest winda osobowa, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe

warunki pracy.

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie

podałeś adresu e-mail).

Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych

dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu

będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których

wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia

dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-11-02

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu

pracy

Aplikuj do: 18 października 2022

Aplikuj mailowo na adres: kadry.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 107440 /

04.10.2022.

Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 107440" na adres: Okręgowy Urząd Miar

we Wrocławiu

ul. Młodych Techników 61/63

53-647 Wrocław

Dokumenty należy przesyłać na ww. adres lub przez ePUAP lub na adres e-mailowy

kadry.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 71 35 80 220

lub mailowego na adres: kadry.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

Więcej o pracy na stronie urzędu: https://wroclaw.gum.gov.pl/

Dokumenty należy złożyć do: 18.10.2022

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu ul. Młodych Techników 61/63 53-647

Wrocław

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu

naboru

Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie uprawnionym

organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Informacja o wynikach naboru ze wskazaniem imienia i nazwiska

oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata zostanie zamieszczona na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu

Informacji publicznej Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w

których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie

zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o

archiwizacji

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,

podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię,

nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w

służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie

cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie

danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w

dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna

będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też

profilowane

Metadane

Data publikacji : 04.10.2022
Data modyfikacji : 04.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Wojdat RK
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry