Oferty pracy

Oferta pracy 106094, wynik naboru

Autor : Iwona Wojdat

Inspektor, Wrocław

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 106094 z dnia 13 września 2022 r.
DATA OGŁOSZENIA 13września2022
DATA WYNIKU
15 listopada 2022
STATUS koniec naboru
Nazwa stanowiska:
inspektor
Nazwa urzędu
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Adres urzędu:
ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata
Wytworzył/odpowiada: Dyrektor
Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Udostępnił: Jolanta Majewska
Komórka organizacyjna: Referat Kadr
Wprowadzono: 13.09.2022

 

 

 

 

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

53-647 Wrocław ul.Młodych Techników 61/63

 

Ogłoszenie nr 106094 / 13.09.2022

Dołącz do nas jako:

inspektor

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu, Wydział Nadzoru i Koordynacji

 

Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami

 

Umowa na czas
określony (np. projektu)

 

Liczba stanowisk 1

Wymiar etatu 1/1

Status

nabór w toku

Miejsce pracy

Wrocław
ul.Młodych Techników 61/63

Ważne do

26 września
2022 r.

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • Przeprowadza kontrole określonych podmiotów poddanych nadzorowi administracji miar oraz przyrządów pomiarowych podlegających obowiązkowi prawnej kontroli metrologicznej,
 • Bierze udział w czynnościach nadzorczych związanych z prawną kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych lub oceną zgodności oraz z działalnością komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu,
 • Przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych działających lub wykonujących czynności stosownie z przepisami nadzorowanymi przez administrację miar,
 • Opracowuje pisma zalecenia pokontrolne, sprawozdania oraz inne dokumenty,
 • Prowadzi rejestry, ewidencje, zbiory dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Prowadzi samochód służbowy.

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie techniczne lub administracyjne,
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze metrologii lub w administracji publicznej,
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo o miarach, ustawy o towarach paczkowanych, ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku, KPA,
 • Odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • Odporność na stres,
 • Dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych,
 • Biegła znajomość pakietu MS Office,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe techniczne lub administracyjne
 • Doświadczenie zawodowe pracy w administracji miar lub pracy w obszarze nadzoru
 • Znajomość systemów zarządzania wg norm ISO 9001 i ISO/IEC17025,

Co oferujemy

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Otwarte i przyjazne środowisko pracy
 • Możliwość osobistego rozwoju zawodowego
 • Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Pakiet świadczeń socjalnych
 • Możliwość wykupienia dodatkowego grupowego ubezpieczenia pracowniczego

 

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w siedzibie i poza siedzibą  Urzędu.

Współpraca z klientem zewnętrznym.

Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Prowadzenie samochodu służbowego.

Wysiłek fizyczny przy wykonywaniu czynności kontrolnych i pomiarowych.

Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon.

Brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.

W budynku jest winda.

Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-10-17

 

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Aplikuj

do 26 września 2022

Aplikuj elektronicznie

lub

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 106094"

na adres:

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

71 48 39 40220

lub mailowego na adres: kadry.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

Więcej o pracy w urzędzie

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.09.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego: Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu ul. Młodych Techników 61/63 53-647 Wrocław
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane mogą być udostępnione tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Informacja o wynikach naboru ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata zostaną zamieszczone na powszechnie dostepnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Metadane

Data publikacji : 13.09.2022
Data modyfikacji : 18.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Wojdat RK
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry