Oferty pracy

OFERTY PRACY

Autor : Jolanta Majewska

 

Serwis Służby Cywilnej - ogłoszenia o naborze oraz listy kandydatów spełniających wymagania formalne


 

Ogłoszenie o naborze nr 30226 z dnia 09 lipca 2018 r.

OFERTY DO 26lipca2018    WYMIAR ETATU 1  STANOWISKA 1


 

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy legalizator

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu Wydział Zamiejscowy w Legnicy

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Legnica

ADRES URZĘDU:

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Wydział Zamiejscowy w Legnicy
ul. S. Batorego 7
59-220 Legnica

WARUNKI PRACY

Praca wykonywana w siedzibie i poza siedzibą Urzędu. Współpraca z klientem zewnętrznym. Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych. Wysiłek fizyczny przy wykonywaniu czynności m.in. przemieszczanie wzorców masy do 25 kg. Praca wymagająca koncentracji. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon, faks. Delegacje służbowe stanowią ok. 70% czasu pracy. W budynku nie ma windy, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie czynności związanych z prawną kontrolą metrologiczną przyrządów do pomiaru masy, objętości, przepływu płynów oraz taksometrów,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej związanej z kontrolą przyrządów pomiarowych
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy- Prawo o miarach, ustawy o towarach paczkowanych oraz o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku
 • prowadzenie prac administracyjno-biurowych
 • obsługa Punktu Obsługi Klienta
 • prowadzenie samochodu służbowego o masie do 3,5 t.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne)
 • doświadczenie zawodowe: w obszarze metrologii lub staż w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustawy - Prawo o miarach, ustawy o ocenie zgodności i nadzoru rynku, KPA
 • odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne (mechaniczne, elektroniczne)
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obszarze metrologii lub staż w administracji publicznej
 • systematyczność, komunikatywność i zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • umiejętność pracy koncepcyjnej i koordynacji działań

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26 lipca 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
  Wydział Zamiejscowy w Legnicy
  ul. S. Batorego 7
  59-220 Legnica

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu ul. Młodych Techników 61/63 53-647 Wrocław
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Informacja o wynikach naboru, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata zostaną zamieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Więcej informacji można uzyskać na stronie urzędu:

http://bip.wroclaw.gum.gov.pl/ (zakładka oferty pracy)
lub telefonicznie:
76 862 27 72

 


 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 27666 z dnia 24 maja 2018 r.

DATA OGŁOSZENIA

24 maja 2018

DATA WYNIKU

28 czerwca 2018

STATUS

Koniec naboru

Nazwa stanowiska:

starszy legalizator

Nazwa urzędu

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Adres urzędu:

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Urząd Miar ul. S. Batorego 7  59-220 Legnica

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

 


 

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 27662 z dnia 24 maja 2018 r.

OFERTY DO

08

czerwca

2018

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

tryb

edycyjny

DODATKOWE

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor

w Wydziale Nadzoru i Polityki Rynkowej

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Wrocław

województwo dolnośląskie, opolskie

ADRES URZĘDU:

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Ul. Młodych Techników 61/63

53-647 Wrocław

WARUNKI PRACY

Praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe. Współpraca z klientem zewnętrznym i wewnętrznym. Wysiłek fizyczny

przy wykonywaniu czynności kontrolnych. Prowadzenie samochodu służbowego. Na stanowisku pracy używany jest

sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon, faks.

W budynku jest winda, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe

warunki pracy.

ZAKRES ZADAŃ

wykonywanie czynności związanych z postanowieniami przepisów ustawy - Prawo o miarach, ustawy o systemach

oceny zgodności i nadzoru rynku, ustawy o towarach paczkowanych, ustawy o systemie tachografów cyfrowych,

ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

udział w czynnościach kontrolnych w ramach sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów ww. ustaw

prowadzenie elektronicznej bazy kontrolowanych

wykonywanie nadzoru wewnętrznego i udział w przeprowadzaniu kontroli wewnętrznych

udzielanie informacji oraz przygotowywanie materiałów dotyczących zadań realizowanych przez Urząd

przygotowywanie materiałów do projektów dokumentów związanych z działalnością Urzędu

prowadzenie prac administracyjno-biurowych i systemu zarządzania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie techniczne

doświadczenie zawodowe: w obszarze metrologii lub staż w administracji publicznej

znajomość przepisów ustawy - Prawo o miarach, ustawy o systemie tachografów cyfrowych, ustawy o systemach

oceny zgodności i nadzoru rynku,

znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji

odporność na stres

umiejętność pracy w zespole

dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych

znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)

prawo jazdy kat. B

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obszarze metrologii lub staż w administracji publicznej

umiejętność praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych

zdolność analitycznego myślenia

komunikatywność i kreatywność

systematyczność i zaangażowanie w wykonywaną pracę

umiejętność pracy koncepcyjnej i koordynacji działań

znajomość języka angielskiego na poziomie A2

znajomość systemów zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz ISO 9001

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /

stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego

obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych

kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /

stażu pracy

kopie świadectw pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 08 czerwca 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Referat Kadr

ul. Młodych Techników 61/63

53-647 Wrocław

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co

najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 3580220

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form

kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Legenda

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z

niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,

spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,

po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej

nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać

w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również

cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów

międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na

terytorium Polski,

ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w

sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające

obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

 


 

 

 

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 27666 z dnia 24 maja 2018 r.

OFERTY DO

08

czerwca

2018

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

STATUS

tryb

edycyjny

DODATKOWE

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy legalizator

w Urzędzie Miar w Legnicy

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Legnica

ADRES URZĘDU:

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Urząd Miar

ul. S.Batorego 7

59-220 Legnica

WARUNKI PRACY

Praca wykonywana w siedzibie i poza siedzibą Urzędu. Współpraca z klientem zewnętrznym. Praca z wykorzystaniem

specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych. Wysiłek fizyczny przy wykonywaniu czynności m.in.

przemieszczanie wzorców masy do 25 kg. Praca wymagająca koncentracji. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt

biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon, faks. Delegacje służbowe

stanowią ok. 70% czasu pracy. W budynku nie ma windy, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Na stanowisku nie

występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy

ZAKRES ZADAŃ

wykonywanie czynności związanych z prawną kontrolą metrologiczną przyrządów do pomiaru masy, objętości,

przepływu płynów oraz taksometrów,

opracowywanie dokumentacji technicznej związanej z kontrolą przyrządów pomiarowych

sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy- Prawo o miarach, ustawy o towarach paczkowanych

oraz o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku

prowadzenie prac administracyjno-biurowych

obsługa Punktu Obsługi Klienta

prowadzenie samochodu służbowego o masie do 3,5 t.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne)

doświadczenie zawodowe: w obszarze metrologii lub staż w administracji publicznej

znajomość przepisów ustawy - Prawo o miarach, ustawy o ocenie zgodności i nadzoru rynku, KPA

odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji

zdolność analitycznego myślenia

umiejętność pracy w zespole

dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych

znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)

prawo jazdy kategorii B

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe techniczne (mechaniczne, elektroniczne)

doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obszarze metrologii lub staż w administracji publicznej

systematyczność, komunikatywność i zaangażowanie w wykonywaną pracę

umiejętność pracy koncepcyjnej i koordynacji działań

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /

stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego

obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych

kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /

stażu pracy

kopie świadectw pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 08 czerwca 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Urząd Miar

ul. S.Batorego 7

59-220 Legnica

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co

najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Więcej informacji można uzyskać na stronie urzędu:

http://bip.wroclaw.gum.gov.pl/ (zakładka oferty pracy)

lub telefonicznie:

76 862 27 72


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 25263 z dnia 10 kwietnia 2018 r.

DATA OGŁOSZENIA

10

kwietnia

2018

DATA WYNIKU

17

maja

2018

STATUS

koniec

naboru

Nazwa stanowiska:

inspektor

Nazwa urzędu

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Adres urzędu:

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu Ul. Młodych

Techników 61/63 53-647 Wrocław

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 25228 z dnia 10 kwietnia 2018 r.

DATA OGŁOSZENIA

10

kwietnia

2018

DATA WYNIKU

17

maja

2018

STATUS

koniec

naboru

Nazwa stanowiska:

starszy legalizator

Nazwa urzędu

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Adres urzędu:

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu ul. S. Batorego 7

59-220 Legnica

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

Metadane

Data publikacji : 02.03.2017
Data modyfikacji : 12.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Majewska RK
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński WA OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry