Oferty pracy

Oferta pracy 66728, wynik naboru

Autor : Iwona Wojdat

Starszy legalizator, Opole, Brzeg

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 66728 z dnia 2020-08-04

 

DATA OGŁOSZENIA 04 sierpnia 2020

DATA WYNIKU 03 września 2020

STATUS  koniec naboru

Nazwa stanowiska: starszy legalizator

Nazwa urzędu

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Adres urzędu:

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu Wydział Zamiejscowy w Opolu ul. Skromna 2 45-351 Opole

Wyniki naboru:

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

Ogłoszenie o naborze nr 66728 z dnia 04.08.2020 r.

 • Oferty do 17 sierpnia 2020 r.

 • Wymiar etatu 1

 • Stanowiska 1

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy legalizator

w Okręgowym Urzędzie Miar we Wrocławiu, Wydział Zamiejscowy w Opolu

 

Miejsce wykonywania pracy:

Brzeg

województwo opolskie

Adres urzędu:

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Wydział Zamiejscowy w Opolu
ul. Skromna 2
45-351 Opole

WARUNKI PRACY

Praca wykonywana w siedzibie i poza siedzibą Urzędu. Współpraca z klientem zewnętrznym. Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych. Wysiłek fizyczny przy przemieszczaniu wzorców i przyrządów kontrolnych do 25 kg max. Praca wymagająca koncentracji. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon, faks. Delegacje służbowe stanowią ok 70% czasu pracy. W budynku Urzędu nie ma windy, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.
OFERUJEMY:
- stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
- otwarte i przyjazne środowisko pracy,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
- możliwość wykupienia dodatkowego grupowego ubezpieczenia pracowniczego

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie czynności związanych z prawną kontrolą metrologiczną przyrządów do pomiaru masy, długości, objętości i przepływu cieczy i wzorcowaniem przyrządów pomiarowych,

 • Opracowywanie dokumentacji technicznej związanej z kontrolą przyrządów pomiarowych,

 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy- Prawo o miarach, ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,

 • Prowadzenie prac administracyjno-biurowych,

 • Prowadzenie Punktu Obsługi Klienta,

 • Prowadzenie samochodu służbowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne),

 • Odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji,

 • Zdolność analitycznego myślenia,

 • Umiejętność pracy w zespole,

 • Dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych,

 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),

 • Prawo jazdy kat.B.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne),

 • doświadczenie zawodowe: w obszarze metrologii lub administracji publicznej ,

 • Znajomość przepisów ustawy - Prawo o miarach,

 • Znajomość przepisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, KPA,

 • Umiejętność pracy koncepcyjnej i koordynacji działań,

 • Systematyczność, komunikatywność i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Kopie świadectw pracy

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.08.2020

 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
  Wydział Zamiejscowy w Opolu
  ul. Skromna 2
  45-351 Opole
   

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu ul. Młodych Techników 61/63 53-647 Wrocław

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane mogą być udostępnione tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Informacja o wynikach naboru ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata zostaną zamieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatów.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
Więcej informacji można uzyskać na stronie urzędu:
http://bip.wroclaw.gum.gov.pl/
lub telefonicznie
77 416 30 58
77 454 24 68

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Metadane

Data publikacji : 04.08.2020
Data modyfikacji : 03.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Wojdat RK
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry