Oferty pracy

Oferta pracy 66083

Autor : Jolanta Majewska

Starszy legalizator, Wydział Zamiejscowy w Brzegu

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 66083 z dnia 22 lipca 2020 r.

OFERTY DO 03 sierpnia 2020

WYMIAR ETATU 1

STANOWISKA 1

 

 

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy legalizator w Okręgowym Urzędzie Miar we Wrocławiu,

Wydział Zamiejscowy w Brzegu

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Brzeg

województwo opolskie

ADRES URZĘDU: Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Wydział Zamiejscowy w Brzegu ul. Wolności 149-300 Brzeg

WARUNKI PRACY

Praca wykonywana w siedzibie i poza siedzibą Urzędu. Współpraca z klientem zewnętrznym. Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych. Wysiłek fizyczny przy przemieszczaniu wzorców i przyrządów kontrolnych do 25 kg max. Praca wymagająca koncentracji. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon, faks. Delegacje służbowe stanowią ok 70% czasu pracy. W budynku Urzędu nie ma windy, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Na stanowisku nie występują uciążliwe  
i szkodliwe warunki pracy. OFERUJEMY:- stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,- otwarte i przyjazne środowisko pracy,- dodatek za wieloletnią pracę
w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności
od udokumentowanego stażu pracy,- trzynaste wynagrodzenie,- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze
na preferencyjnych warunkach,- możliwość wykupienia dodatkowego grupowego ubezpieczenia pracowniczego.

 

ZAKRES ZADAŃ

Wykonywanie czynności związanych z prawną kontrolą metrologiczną przyrządów do pomiaru masy, długości, objętości i przepływu cieczy i wzorcowaniem przyrządów pomiarowych,

Opracowywanie dokumentacji technicznej związanej z kontrolą przyrządów pomiarowych,

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy- Prawo o miarach, ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,

Prowadzenie prac administracyjno-biurowych,

Prowadzenie Punktu Obsługi Klienta,

Prowadzenie samochodu służbowego.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne),

Odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji,

Zdolność analitycznego myślenia,

Umiejętność pracy w zespole,

Dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych,

Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),

Prawo jazdy kat. B.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne),doświadczenie zawodowe: w obszarze metrologii lub administracji publicznej ,Znajomość przepisów ustawy - Prawo o miarach,

Znajomość przepisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, KPA,

Umiejętność pracy koncepcyjnej i koordynacji działań,

Systematyczność, komunikatywność i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy

Kopie świadectw pracy

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 03 sierpnia 2020 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów: Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Wydział Zamiejscowy w Brzegu ul. Wolności 149-300 Brzeg

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Administrator danych i kontakt do niego: Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu ul. Młodych Techników 61/63

Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępnione tylko
i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Informacja o wynikach naboru ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata zostaną zamieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

1.prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

2.prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

3.prawo do usunięcia danych osobowych;

4.- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

5.(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;1.art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 142.lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.3.

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć
w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa
w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatów. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej. Więcej informacji można uzyskać na stronie urzędu: http://bip.wroclaw.gum.gov.pl/ lub telefonicznie 77 416 30 58

Metadane

Data publikacji : 21.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Majewska RK
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
do góry