Oferty pracy

Oferta pracy 65248, wynik naboru

Autor : Jolanta Majewska

Starszy legalizator, Wydział Zamiejscowy w Brzegu

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 65248 z dnia 08 lipca 2020 r.

DATA OGŁOSZENIA08 lipca2020

DATA WYNIKU22 lipca 2020

STATUS koniec naboru

Nazwa stanowiska: starszy legalizator

Nazwa urzędu Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Adres urzędu: Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

 Wydział Zamiejscowy w Brzegu ul. Wolności 1 49-300 Brzeg

Wyniki naboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 

 

 

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 65248 z dnia 08 lipca 2020 r.

OFERTY DO  21 lipca 2020 r.

WYMIAR ETATU 1

STANOWISKA 1

 

 

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy legalizator

w Okręgowym Urzędzie Miar we Wrocławiu, Wydział Zamiejscowy w Brzegu

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Brzeg

województwo opolskie

ADRES URZĘDU:

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Wydział Zamiejscowy w Brzegu
ul. Wolności 1
49-300 Brzeg


WARUNKI PRACY

Praca wykonywana w siedzibie i poza siedzibą Urzędu. Współpraca z klientem zewnętrznym. Praca
z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych. Wysiłek fizyczny przy przemieszczaniu wzorców i przyrządów kontrolnych do 25 kg max. Praca wymagająca koncentracji.
Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon, faks. Delegacje służbowe stanowią ok 70% czasu pracy. W budynku Urzędu nie ma windy, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Na stanowisku nie występują uciążliwe
 i szkodliwe warunki pracy.
OFERUJEMY:
-stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
- otwarte i przyjazne środowisko pracy,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności
  od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na  preferencyjnych warunkach,
- możliwość wykupienia dodatkowego grupowego ubezpieczenia pracowniczego

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie czynności związanych z prawną kontrolą metrologiczną przyrządów
  do pomiaru masy, długości, objętości i przepływu cieczy i wzorcowaniem przyrządów pomiarowych,
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej związanej z kontrolą przyrządów pomiarowych,
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy- Prawo o miarach, ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
 • Prowadzenie prac administracyjno-biurowych,
 • Prowadzenie Punktu Obsługi Klienta,
 • Prowadzenie samochodu służbowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne),
 • Odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych,
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne),
 • doświadczenie zawodowe: w obszarze metrologii lub administracji publicznej ,
 • Znajomość przepisów ustawy - Prawo o miarach,
 • Znajomość przepisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, KPA,
 • Umiejętność pracy koncepcyjnej i koordynacji działań,
 • Systematyczność, komunikatywność i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu
  w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy,
 • Kopie świadectw pracy,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21 lipca 2020 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
  Wydział Zamiejscowy w Brzegu
  ul. Wolności 1
  49-300 Brzeg
   

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu ul. Młodych Techników 61/63
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail:iod.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Informacja o wynikach naboru ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata zostaną zamieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji publicznej Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
   (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

 • Inne informacje:
  podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Metadane

Data publikacji : 08.07.2020
Data modyfikacji : 22.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Majewska RK
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry