Jednostka Notyfikowana

Jednostka Notyfikowana 1449

Autor : Robert Czajkowski

 
 
W dniu 7 maja 2004 roku Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu w następstwie udzielonej przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej autoryzacji, potwierdzającej spełnienie wymagań określonych w ustawie  z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138,poz. 935 z późn. zm.), został notyfikowany Komisji Europejskiej i uzyskał status Jednostki Notyfikowanej Nr 1449.
 
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu - JN 1449 (Jednostka
Notyfikowana 1449) dokonuje oceny zgodności na zgodność z zasadniczymi wymaganiami w zakresie następujących dyrektyw:
 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (NAWI), wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 802),
 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (MID), wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 815),

 
Zakres notyfikacji Okręgowego Urzędu Miar - Jednostki Notyfikowanej 1449:
 
Dyrektywa 2014/31UE z dnia 26 lutego 2014 r.
(NAWI - ang. Non-Automatic Weighing Instruments):

  • wagi nieautomatyczne.


Dyrektywa 2014/32UE z dnia 26 lutego 2014 r.
(MID - ang. Measuring Instruments Directive):
1. Instalacje pomiarowe:

  • odmierzacze paliw (z wyjątkiem gazów ciekłych),
  • instalacje pomiarowe do mleka,
  • instalacje pomiarowe zamontowane na cysternach pomiarowych do cieczy o małej lepkości (<20mPa.s).


2. Wagi automatyczne:

  • odważające,
  • porcjujące,
  • dla pojedynczych ładunków,
  • przenośnikowe,
  • wagonowe.

 
3. Materialne miary długości.

 


Zgłoszenia przyrządów pomiarowych do oceny zgodności może dokonywać producent lub jego upoważniony przedstawiciel na podstawie pisemnego upoważnienia. Zgłoszenia należy dokonywać w formie pisemnej.

 
Formularze wniosków do pobrania:

- wniosek o przeprowadzenie procedury oceny zgodności wagi nieautomatycznej,

- wniosek o przeprowadzenie oceny zgodności wagi automatycznej.

 

Decyzja o udzieleniu autoryzacji Jednostce Notyfikowanej nr 1449

Cennik;

Polityka Jakości

Zasady bezstronności

Postępowanie ze skargami

  
Jednostka Notyfikowana  Nr 1449
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
Tel. +48 71 355 08 15
       +48 71 35 80 244      
Fax. +48 71 355 28 25
Email. oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

 

 

Metadane

Data publikacji : 18.01.2017
Data modyfikacji : 27.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Czajkowski
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński WA OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry