Cenniki

Cenniki i formy płatności

Autor : Zofia Magdziarz / Grzegorz Galik

W związku ze zmianą ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, że z dniem 2 czerwca 2017 r. zmianie ulegają zasady dotyczące realizacji czynności legalizacyjnych.


Zgodnie z wprowadzonymi zmianami czynności legalizacyjne zostaną podjęte po dokonaniu zapłaty za złożony wniosek, nie później niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia.


Nieuiszczenie opłaty we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania oraz koniecznością złożenia wniosku ponownie.

 

 

 

Zasady pobierania opłat za wydanie dowodu legalizacji ustala wnioskodawca na formularzu składanym we właściwym urzędzie miar zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz.U. z 2013 r. poz. 808).

 

Opłatę za czynności, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 4 - 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376 z późn. zm.) ustala organ administracji miar w drodze decyzji.

Termin zapłaty - 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Za czynności, o których mowa w art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376 z późn. zm.), wykonywane w ramach umów cywilnoprawnych, pobiera się wynagrodzenie określone w tych umowach. Wysokość wynagrodzenia ustala się zgodnie z cennikiem określonym w Zarządzeniu Nr 1/12 Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2012 r. (ze zmianami) w sprawie ustalenia wynagrodzenia za wzorcowanie, sprawdzenie i ekspertyzy przyrządów pomiarowych. Do podanych w cennikach cen netto należy doliczyć stawkę VAT obowiązującą w dniu wystawienia faktury.

Termin zapłaty - 14 dni od dnia otrzymania faktury.

 

Formy płatności:

Gotówką:

w Kasie Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu (II piętro, pok. 204)

od poniedziałku do piątku

w godz.: 7:00 - 15:00

w Punkcie Obsługi Klienta właściwego urzędu miar

od poniedziałku do piątku

w godz.: 7:00 - 15:00

Przelewem na numer konta:

 

NBP O/O Wrocław 

Nr 89 1010 1674 0032 2922 3100 0000

 

  

 

Metadane

Data publikacji : 14.10.2016
Data modyfikacji : 11.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zofia Magdziarz / Grzegorz Galik
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński WA OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry